دیده بان خط مشی ایران Iran Policy Watch News Agency

مفاهیم و نظریه های خط مشی گذاری
meeting management

مدیریت جلسات

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری در این یادداشت‌ها، تلاش کردیم که مخاطبان محترم را با موضوعات متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری تغییر…

کتاب ها و مجلات خط مشی گذاری و سیاستگذاری

بودجه ریزی