آزادی اقتصادی ، گزارش هریتیج 2017

0

«آزادی اقتصادی»

گزارش هریتیج 2017

ایران را با نمره 50/5 در رتبه 155 در میان 180 دنیا و از وضعیت «سرکوب‌شده» سال قبل به وضعیت «عمدتاً غیرآزاد» اعلام نموده است.

موسسه هریتیج نمره ایران را از جهت “حاکمیت قانون” بر اساس سه زیرشاخص تعیین کرده است.
در زیرشاخص “کارایی حوزه قضایی” ایران با نمره 36، از میان صد و هشتاد کشور، صد و یازدهمین است

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت