آسيب شناسي سياست گذاري توليد محتواي فضاي مجازي در ايران

0

آسيب شناسي سياست گذاري توليد محتواي فضاي مجازي در ايران

نشریه مدیریت دولتی

نویسندگان : سید مهدی شریفی-بیتامرزبان-سمیه لبافی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چكيده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسي آسيب هاي فرايند سياست گذاري نظارت بر مديريت توليد محتوا در فضاي مجازي ايران است.

روش: اين پژوهش با استفاده از رويكرد كيفي اجرا شده و داده هاي آن از طريق برگزاري مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با ۱۰ نفر ازخبرگان حوزه قوانين و مقررات فضاي مجازي كه دست كم پنج سال سابقه فعاليت در اين حوزه را داشتند ، جمع آوري شد ه است.

همچنين روش نمونه گيري، گلوله برفي بوده است.

يافته ها: با استفاده از روش تجزيه و تحليل مضمون متن مصاحبه ها، آسيب هاي فرايند سياست گذاري مديريت و نظارت بر توليد محتوا در فضاي مجازي، شناسايي شد و در هفت دسته كلي قرار گرفت.

نتيجه گيري: آسيب هاي شناسايي شده كه به هفت طبقه دسته بندي شدند، عبارت اند از: آسيب هاي سيستم نظار تي، سياست ها ي توليد محتوا، حمايت از توليد محتوا، امنيت و حريم خصوصي، عوامل و زيرساخت ها ي فرهنگي، ضعف در تصميم گير ي و زيرساخت هاي فني.

۲b78d887c1d743ed05812e631c34b9b8_XL

کامنت