آسیب شناسی سیاست گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران

0

آسیب شناسی سیاست گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران

نشریه مدیریت دولتی

نویسندگان : سید مهدی شریفی-بیتامرزبان-سمیه لبافی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی آسیب های فرایند سیاست گذاری نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای مجازی ایران است.

روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی اجرا شده و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر ازخبرگان حوزه قوانین و مقررات فضای مجازی که دست کم پنج سال سابقه فعالیت در این حوزه را داشتند ، جمع آوری شد ه است.

همچنین روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است.

یافته ها: با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون متن مصاحبه ها، آسیب های فرایند سیاست گذاری مدیریت و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی، شناسایی شد و در هفت دسته کلی قرار گرفت.

نتیجه گیری: آسیب های شناسایی شده که به هفت طبقه دسته بندی شدند، عبارت اند از: آسیب های سیستم نظار تی، سیاست ها ی تولید محتوا، حمایت از تولید محتوا، امنیت و حریم خصوصی، عوامل و زیرساخت ها ی فرهنگی، ضعف در تصمیم گیر ی و زیرساخت های فنی.

۲b78d887c1d743ed05812e631c34b9b8_XL

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت