ارزیابی دو مرحله شرکتها و موسسات دانش بنیان

0

ارزیابی دو مرحله شرکتها و موسسات دانش بنیان

 

قانون شرکتها و موسسات دانش بنیان

دکتر صاحبکار 

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت