ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تدوین و تصویب پروژه های اولویت دار سال 1396

0

ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تدوین و تصویب پروژه های اولویت دار سال 1396

جهت دریافت فایل،کلیک کنید

تهیه شده توسط:مرکزپژوهش هامجلس شورای اسلامی

 

کامنت