فراخوان ارسال مقاله در سیاست نامه علم و فناوری

0

 فراخوان ارسال مقاله در سیاست نامه علم و فناوری

از کلیه اساتید دانشگاه، محققین، دانشجویان و صاحب نظران اهل قلم دعوت می شود مقالات علمی- ترویجی خود را در موضوعات زیر برای انتشار در فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری ارسال نمایند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت