استفاده از اقتصاد رفتاری در سیاست گذاری عمومی

0

استفاده از اقتصاد رفتاری در سیاست گذاری عمومی

سخنران: دکتر نرگس حاجی ملا درویش

پژوهشکده سیاست گذاری علم ، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

یکشنبه 10 آذر 1396

ساعت: 30-8 تا 13

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت