اسلایدهای مربوط به دوره تجاری سازی فناوری

0

اسلایدهای مربوط به دوره تجاری سازی فناوری

بخش اول: مفاهیم فناوری، سرمایه های فکری، انواع دانش فنی،جهت دانلود کلیک کنید 

بخش دوم: مبانی مدیریت فناوری،چرخه حیات فناوری و نکته های کلیدی در مدیریت فناوری،جهت دانلود کلیک کنید 

بخش سوم: ارزیابی سطوح آمادگی فناوری، شیوه سنجش ،شرح و ملاحظات آن،جهت دانلود کلیک کنید 

بخش چهارم: مبانی انتقال فناوری، مفاهیم، مراحل و شیوه های آن،جهت دانلود کلیک کنید 

بخش پنجم: راهبردهای تجاری سازی و چالش های فروش فناوری در ایران،جهت دانلود کلیک کنید 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت