اسناد توسعه ایران

0

اسناد توسعه ایران


1سند تحول بنیادین آموزش و پرورش


2سند توسعه بخش سلامت


3سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان


4سند چشم‌انداز وزارت نیرو


5سند توسعه، پژوهش و فناوری وزارت نفت


6نقشه جامع علمی سلامت

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت