اقتصاد به زبان ساده 21

0

اقتصاد به زبان ساده

بخش بیست ویکم

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

فهرست اهم مطالب :

– مفهوم استراتژی صنعتی

– اهداف استراتژی توسعه صنعتی

– راه های دستیابی به اهداف استراتژی*

– ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی

– پیش شرط اجرای موفق استراتژی*

– رویکردهای استراتژی های توسعه صنعتی

– تجربه کشورها در بهره گیری از استراتژی های توسعه صنعتی

– نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی در ایران

۷۷۷

کامنت