الگوی راهبردی حمایت از تولید۸-تجربه دولت تركیه درحمایت ازكسب وكارهای كوچك و متوسط

0

الگوی راهبردی حمایت از تولید

بخش هشتم

تجربه دولت تركیه درحمایت ازكسبوكارهای كوچك و متوسط

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

index2

کامنت