الگوی راهبردی حمایت از تولید8-تجربه دولت ترکیه درحمایت ازکسب وکارهای کوچک و متوسط

0

الگوی راهبردی حمایت از تولید

بخش هشتم

تجربه دولت ترکیه درحمایت ازکسبوکارهای کوچک و متوسط

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

index2

کامنت