انتخاب رویکردی برای تحلیل سیاست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

0

انتخاب رویکردی برای تحلیل سیاست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

 

 سعیدرضا مقدم فر
دانشجوی دکتری مدیریت سازمانهای دولتی

 

جهت دریافت کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

کامنت