انواع دستگاه های موجود در دولت و سهم بودجه آن ها

0

انواع دستگاه های موجود در دولت و سهم بودجه آن ها

بیش از ۴۴۰ هزار مدیر در کشور
۶۲ % بودجه عمومی، صرف هزینه های پرسنلی می شود
سهم تخصیص بودجه به ۳۱ استان تنها ۴%

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت