اولین مدرسه تابستانی روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل-تحلیل رمزگان عملیاتی

0

اولین مدرسه تابستانی روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل

تحلیل رمزگان عملیاتی

زمان: یکشنبه 31تیرماه 97

ساعت: 14:30 الی 16

مکان:خیابان کریم خان – خیابان استادنجات اللهی -خانه اندیشمندان علوم سیاسی

جهت ثبت نام کلیک کنید

index1

کامنت