اولین نشست:جایگاه فرهنگ در سیاست گذاری فناوری

0

اولین نشست:جایگاه فرهنگ در سیاست گذاری فناوری

با حضور دکتر معزالدین خادم الحسینی

شنبه 27 آبان -ساعت 11 الی 14

مکان:پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت