اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

0

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

١٣و١۴ دی ماه ٩۶

رییس کنفرانس: دکتر سعید سهراب پور
دبیر کنفرانس: دکتر کیومرث اشتریان

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت