اولین کنفرانس ملی”حکمرانی و سیاستگذاری عمومی”

0

اولین کنفرانس ملی

 “حکمرانی و سیاستگذاری عمومی”

13  و 14 دی ماه 1396

دانشگاه صنعتی شریف

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت