بازخوانی عملکرد بنیاد مستضعففان

0

بازخوانی عملکرد بنیاد مستضعففان

بنیاد مستضعفین یا مستکبرین؟

پرسش وپاسخ با مهندس سعیدی کیا

زمان:یکشنبه96/12/20

ساعت:14الی 16

مکان:دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

photo_2018-03-11_10-29-48

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت