بازی یا ما یا هیچ کس آماری!

0

بازی یا ما یا هیچ کس آماری!

چقدر آمار رسمی علم، فناوری و نوآوری را داریم؟

براساس ﻣﺎده ١٠ برنامه ششم توسعه کشور و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮازیﮐﺎری در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر:
اﻟﻒ- ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﮭﯿﻪ، اﻋﻼم و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ب- ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮭﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوریھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ، اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آﻣﺎرھﺎی ﺛﺒﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.

?حال با مراجعه به درگاه ملی آمار (مرکز آمار ایران)، اطلاعات آماری موجود را بررسی کنیم:

? بخش علم و فناوری و نوآوری درگاه ملی آمار:
اطلاعات مربوط به این بخش دربرگیرنده فعالیت‌های پژوهشی و دانش محور است. در این رسته اطلاعات مربوط به محققان و پژوهشگران، شاغلین در شرکت‌های دانش بنیان، پروژه های تحقیقاتی، و … قابل ارائه است.
اطلاعات این مجموعه در قالب ” نتایج طرح آمارگیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه” انتشار می یابد. این طرح سال 1387 برای اولین بار صورت گرفت و با توجه به نیازمندی‌های اطلاعاتی کاربران در طی سال‌های دیگر نیز انجام شده و نتایج آن در اختیار عموم است.

?اطلاعات موجود:
1-تعداد پروژه تحقیقاتی بر حسب نوع پروژه:
از سال 75 تا89 موجود بوده و بعد از آن اطلاعاتی موجود نمی باشد
2-تعداد محققان به تفکیک نوع اشتغال:
از سال 75 تا89 موجود بوده و بعد از آن اطلاعاتی موجود نمی باشد
3-آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه:
آمار سال ۱۳۹۲ (١٣٩۶/٠۵/٢۴)

?حوزه آموزش عالی:

نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان
اطلاعات موجود: از سال 84 تا سال 94
نسبت تعداد اعضاء هیئت علمی تمام وقت به کل دانشجویان
اطلاعات موجود: از سال 84 تا سال 94
تعداد دانشجویان به تفکیک گروه های عمده تحصیلی و جنس
اطلاعات موجود: از سال 67 تا سال 94

 

خب بسیار مبارک است! یعنی عملا با وجود پیشرفت های بسیار خوب در زمینه علم و فناوری و نوآوری اما آمار رسمی آن موجود نمی باشد. شاید یکی از دلایل عمده برخی رتبه های پایین ما در رنکینگ ها همین عدم وجود اطلاعات بلاشد.
اطلاعاتی که قطعا در اختیار معاونت علمی ، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی موجود بوده و صرفا نیاز است گردآوری شود.

زمانی از دوستی شنیدم که مرکز آمار اعلام کرده است اگر آمار بخش پژوهشی و علم و فناوری را می خواهید باید هزینه آن را پرداخت کنید تا انجام شود؟! صحت اش را مطمئن نیستم اما امیدوارم واقعیت نداشته باشد!
و باز خاطرم هست سال گذشته در جلسه ارائه پایش ملی نوآوری در دانشگاه تهران، نماینده مرکز آمار رسما اعلام کرد این پایش و ارزیابی از نظر ما مرود است!

? امیدوارم بازی یا ما یا هیچ کس آماری، پیرو تفاهم نامه منعقده فی ‌ما بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز آمار ایران توسط بزرگواران معاونت سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری که در دوسال اخیر اقدامات خوبی برای تدقیق آمار علم، فناوری و نوآوری انجام داده اند ، هر چه زودتر صورت پذیرد و ما شاهد آمارهای آن باشیم.

 

✍️امیرحسام بهروز
کاندیدای دکتری خط مشی گذاری دانشگاه تهران

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت