باز نشر فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور تحت عنوان “تحول اداری”

0

 باز نشر فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور تحت عنوان “تحول اداری”

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور تحت عنوان “تحول اداری”مجددا باز نشر شد.این فصلنامه تخصصی و کاربردی با هدف نشر مقالات علمی و کاربردی در حوزه مدیریت دولتی،نظام اداری و نحوه اداره امور عمومی در حوزه های دولت الکترونیک،سرمایه انسانی دولت،ساختار و سازماندهی دولت،سلامت اداری ومبارزه با فساد،حقوق شهروندی ،نظام ها و فناوری های مدیریتی وهمچنین ارائه تجربیات موفق سازمان ها و دستگاه های اجرایی در زمینه های فوق منتشر می گردد.

صاحبنظران،مدیران و علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت فصلنامه مطالب خود را به دبیرخانه فصلنامه ارسال نمایند

index3

کامنت