بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 32.بررسی برخی ابعاد بند «ب» تبصره «7» ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 در خصوص استرداد حقوق ورودی »

0

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 32.بررسی برخی ابعاد بند «ب» تبصره «7» ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 در خصوص استرداد حقوق ورودی »

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت