برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) (تصویب نامه شماره 302596 مورخ 1397/6/14 شورای عالی اداری)

0

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) (تصویب نامه شماره 302596 مورخ 1397/6/14 شورای عالی اداری)

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره 560/93/260 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر 10 برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم

(1399- 1397)

 اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

• تبدیل دولت به دولتی:

– کارا و اثربخش

– متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)

– چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

– چابک سازی دولت

– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت

– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری

– توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین

– توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت

– اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی تر کردن خدمات دولت)

– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

– ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد

– ارتقاء بهره وری (سازمان و نیروی انسانی)

1- برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 10، 19 و 14

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 3 و 19

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی

– متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی

– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و خرید خدمات از آن ها

– توسعه وظایف و فعالیت های مدیریت های محلی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی

– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

– کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست¬های سازمانی غیرضرور

– واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

– ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیری در تشکیلات بخش دولت

هـ- پیامدها و دستاوردها

 کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات

 تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات

 تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری

 توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات

 کاستن از تصدی ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن

 تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت های استانی و منطقه ای

 نقش پذیری تمامی عوامل توسعه

2- برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12 و 15

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 32 و 34

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی،  به شرح : الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها و ج- دریافت اطلاعات

– برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان 25 درصد، به صورت سالانه

– توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

– انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک

– توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی

– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)

– توسعه استقرار پنجره واحد

– فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی

– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه¬های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

– کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)

– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرایندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)

– ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کیفیت در  ارایه خدمات

 افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات

 ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت

 چابک سازی و کوچک سازی دولت

 مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار

 کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی

برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی»

الف- اهداف

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 11 و 17

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– انجام وظایف دستگاه های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

– استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن

– تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات

– پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات

– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری

– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی

– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق  خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم

 کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی

 افزایش میزان بهره وری در تولید وارائه خدمات دولتی

 افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم

 افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی

3- برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– متناسب سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی که مازاد بر نسبت های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی بکارگرفته شده اند.

– تعیین تکلیف کارکنان واحدهایی که واگذار و یا فعالیت هایی که برون سپاری می شوند به یکی از روش های ذیل (ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری).

o انتقال یا مأموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد.

o بازخرید سنوات خدمت کارکنانی که واحدهای محل خدمت آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود.

o انتقال کارکنان به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاه های اجرایی دیگر.

– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر

– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل های شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران

– اجرای برنامه های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

– استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان

– برنامه ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه  و تقاضا)

هـ- پیامدها و دستاوردها

 تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت

 بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی

 ارتقای همدلی کارمندان با برنامه های دولت

 تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت

 ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی

 متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه های اجرایی

 کاهش هزینه های جاری

 4- برنامه پنجم: «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12، 13، 16 و 17

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 30 و 42

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل برفرایندها

– شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن فناوری ها با روش های سنتی مورد عمل دستگاه ها

– نیازسنجی و طراحی سازمان های تنظیم گر در حوزه های مورد نیاز

– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار

– تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام های مربوط و آموزش و فرهنگ سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات

– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

هـ- پیامدها و دستاوردها

 بهبود نظام های مدیریتی و تصمیم گیری

 ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت

 بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسلامی ایران

 ایجاد زیرساخت های بهبود ارائه خدمات به مردم

 ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه

 افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

5- برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

 ارتقای هر یک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، سالانه به میزان 10 درصد نسبت به وضع موجود

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 1، 21، 20 و 26

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند 1

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام اداری

– برنامه ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت های مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه های اجرایی

– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کاری با هدف بهبود عملکرد

– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی

 بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی

 ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی

 هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش

 ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی

 تقویت کنترل های داخلی در جهت اهداف سازمانی

6- برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 18، 22 و 23

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می¬آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

– استقرار نظام دریافت شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی

هـ- پیامدها و دستاوردها

 تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی

 افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)

 کاهش وقوع تخلفات اداری

 افزایش آکاهی شهروندان (مردم) ا حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه های اجرایی

 بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

7- برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 20، 24 و 25

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند 29

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک

– شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری ، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم)  و … به تناسب ویژگی های هر سطح

– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری

– فرهنگ سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درکی صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت¬های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح

– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد

 بهبود میزان پاسخگویی

 ارتقای شفافیت در نظام اداری

 کاهش وقوع تخلفات اداری

 تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت

8- برنامه نهم: « مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12، 17، 25 و 26

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای 3، 5 و 20

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند 30

سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند 12

سیاست های کلی اشتغال: بند 13

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند 3

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی تا نیمه سال 98 و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وری ایران

– استقرار نظام ارتقای بهره وری با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزیش هزینه در دستگاه های مرتبط با حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره روری در دستگاه های اجرایی با محوریت بهبود بهره وری در مدیریت منابع، بهبود بهره وری کل و بهبود بهره وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه

– ایجاد و تقویت شرکت های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری

– طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری

هـ- پیامدها و دستاوردها

 بهبود بهره وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه های اجرایی

 منطقی سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی

 کاهش هزینه های دولت

 ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی)

 تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری

 افزایش بهره وری نیروی کار بخش دولتی

9- برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بند 25

ج-   اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله، موضوعات محوری و  احکام قوانین بودجه سالانه

– تحلیل علل موفقیت ها و عدم موفقیت های دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها

– تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری

 ارتقای سطح بهره وری نظام اداری

 شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور

 استقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت عملکرد بخش دولتی

 توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی

۴۳۱۹۷

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت