بروکراسی سطح خیابان

0

بروکراسی سطح خیابان

Street-Level Bureaucrats as Policy Makers
Public policy

Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services
(Publications of Russell Sage Foundation

Street-Level Bureaucracy is an insightful study of how public service workers, in effect, function as policy decision makers, as they wield their considerable discretion in the day-to-day implementation of public programs

 

لیپسکی کتابی دارد به نام Street-Level Bureaucrats as Policy Makers (البته مقاله آن هم که در هندبوک Publuc policy منتشر کرده است، در ادامه نشر می شود.)

photo_2019-07-22_12-18-26
منظور از بوروکراسی سطح خیابان آن است که ماموران رده پائیین دولتی که ارائه دهنده نهایی کالاهای و خدمات دولتی هستند از قدرت زیادی برای تعیین چگونگی تخصیص منابع سازمانی برخوردار هستند.

کارکنان بخش عمومی که مستقیماً با شهروندان در ارتباطند بوروکراتهای سطح خیابان و سازمانهایی که تعداد زیادی از این نیروها را جذب می کنند را بوروکراسی های سطح خیابان نامیده می شوند. بوروکراتهای سطح خیابان معلمان، افسران پلیس، پرسنل قوه قضائیه، قضات، کارکنان بخش بهداشت و سلامت و سایر کسانی که به برنامه های دولتی دسترسی دارند و خدمات آنها را ارئه می دهند.

شهروندی را فرض کنید که در خانه های عمومی زندگی می کند و به دنبال یک وکیل است تا از خدمات حقوقی وی بهره مند شود و پسرش را که به دلیل بازداشتهای مکرر از سوی پلیس از مدرسه تعلیق شده است را به مدرسه بازگرداند. او در بین شبکه ای از بوروکراتهای سطح خیابان گرفتار شده است زیرا جهت گیری های آنها کاملا باهم متضاد است و همه آنها فکر می کنند اقداماتشان به نفع آن شهروند و به طور کلی در جهت منافع عمومی است.
بوروکراتهای سطح خیابان موضوعی قابل بحث است زیرا اگر می خواهید در خط مشی ها تغییری ایجاد کنید باید با آنها روبرو شوید. از طرف دیگر آنها بدون واسطه با شهروندان تعامل دارند و بر زندگی آنها تاثیر گذارند.

زمانی که دولت در زمینه های مختلف خط مشی وضع می کنند، کارکنان بخش عمومی آن رابنا بر تفسیر و به صلاحدید خود کار می برند و میزان دسترسی و شمول شهروندان در یک خط مشی خاص را نیز تعیین می کنند.

photo_2019-07-22_12-21-19
تصمیمات بوروکراتهای سطح خیابان بیشتر در مورد توزیع مجدد و یا تخصیص است. آنها تعیین می کنند که چه کسانی واجد شرایط دریافت کالا و خدمات دولتی هستند. با افزایش و کاهش میزان دسترسی افراد کم درآمد به منافع، به صورت ضمنی میزان توزیع مجدد درآمدها را تعیین می کنند.

 

دریافت مقاله بروکراسی سطح خیابان Street-Level Bureaucrats as Policy Makers 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت