تئوری سازمان و ساختار: تحلیلی از سه رویکرد

0

تئوری سازمان و ساختار: تحلیلی از سه رویکرد

دانلود نسخه الکترونیک اصل مقاله “تئوری سازمان و ساختار: تحلیلی از سه رویکرد” جهت دانلود کلیک کنید 

دانلود نسخه الکترونیک ترجمه مقاله”تئوری سازمان و ساختار: تحلیلی از سه رویکرد” جهت دانلود کلیک کنید 

دانلود نسخه الکترونیک ترجمه و تلخیص مقاله”تئوری سازمان و ساختار: تحلیلی از سه رویکرد” جهت دانلود کلیک کنید 

این مقاله سه نظریه معاصر در ارتباط با ساختار سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از : مرزبندی سیستم های اجتماعی، یادگیری سازمانی، و تئوری سازمان. هر یک از رویکردها با دیدگاههای مختلفی به موضوعات مربوط به هدایت و طراحی سازمان در قالب یک استعاره می پردازند.
علت انتخاب این رویکردها این است که آنها اخیرا مطرح شده و در مقایسه با سایر تئوری های دیگر سازمان مورد بحث و بررسی زیادی قرار نگرفته اند. به علاوه هر رویکرد نگاه ویژه ای به ساختار سازمان دارد. گفته میشود که تا حد زیادی تئوریهای سازمان در آینده بر پایه این رویکردها ساخته خواهند شد. سوالی که میبایست در مورد سه تئوری سازمان فوق الذکر مطرح شود این میباشد: آیا این دیدگاههای مفهومی نمونههای متفاوتی از این منظر میباشند که امکان آشتی دادن آن با دیدگاههای موجود به هیچ وجه امکان ندارد، یا یک بخش پیوستهای از تئوری های موجود است که بدون انکار کامل اهمیت رویکردهای تئوریک دیگر، نگرش های جدیدی در مورد سازمان و ساختار آن به ما میدهند؟ راموس میگوید: به منظور غلبه بر تفکر تک بعدی متداول در تحلیل و طرح اجتماعی، نیاز به تئوری مرز بندی سازمانی می باشد.

ترجمه و تلخیص: آرزو سهرابی، منصوره محمدنژاد

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت