تئوری عمومی سیستم هابولدینگ

0

 تئوری عمومی سیستم هابولدینگ

جهت دریافت نسخه الکترونیک  اصل مقاله،کلیک کنید
جهت دریافت نسخه الکترونیک  ترجمه وتلخیص مقاله،کلیک کنید

 

✍️ ترجمه و تلخیص:آرزو سهرابی

چکیده مقاله:
تئوری عمومی سیستم ها (ساختاربندی علوم)
 نظریه عمومی سیستم ها عنوانی است که به منظور توصیف ساختمان مدل نظری بکار می رود و میان دو طیف ساختارهای عمومی و تئوری های خاص رشته های تخصصی قرار دارد. ریاضیات هرچند که ضرورتاً ارتباطی با دنیای واقعی اطراف ما ندارد، درصدد برقراری روابط عمومی در میان سیستم های منسجم است. موضوع مورد مطالعه ریاضیات روابط کمی و کیفی قابل تفکر منتج شده، از موقعیت های واقعی و دانش تجربی است.
با اینکه محتوای همه تئوری ها و زبان آن محسوب می شود اما محتوی و مضامین قابل توجهی ارائه نمی دهد. در سطوح نهایی ساختارها و علوم جداگانه با تئوری های خاص خود وجود دارد. هر نظامی با بخش خاصی از دنیای تجربی مطابقت دارد، و هرکدام از این ساختار و نظام ها تئوری هایی را با کارکرد خاص، توسعه می دهند. علوم مختلف؛ فیزیک، شیمی، بیولوژی، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و …، دنیایی از تئوری، تجربی هستند.
بر خلاف علم، در هنر رشد با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

General system theory the skeleton of science
Kenneth Boulding
Kenneth E. Boulding – Ballad of Ecological Aware
Kenneth Ewart Boulding (January 18, 1910 – March 18, 1993) was an economist, educator, peace activist, poet, religious mystic, devoted Quaker, systems scientist, and interdisciplinary philosopher. He was cofounder of General Systems Theory and founder of numerous ongoing intellectual projects in economics and social science.
General Systems Theory
The Skeleton of Science
(1956(
General Systems Theory is a name which has come into use to describe a level of theoretical model-building which lies somewhere between the highly generalized constructions of pure mathematics and the specific theories of the specialized disciplines. Mathematics attempts to organize highly general relationships into a coherent system, a system however which does not have any necessary connections with the “real” world around us. It studies all thinkable relationships abstracted from any concrete situation or body of empirical knowledge. In recent years increasing need has been felt for a body of systematic theoretical constructs which will discuss the general relationships of the empirical world. This is the quest of General Systems Theory. It does not seek, of course, to establish a single, self-contained “general theory of practically everything” which will replace all the special theories of particular disciplines.

photo_2018-02-20_16-50-19

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت