مقاله تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر شکل گیری شبکه های خط مشی (مطالعه موردی نظام کارآفرینی ایران)

0

 مقاله تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر شکل گیری شبکه های خط مشی (مطالعه موردی نظام کارآفرینی ایران)

نویسندگان: محمد صفری دشتکی ،رضا زارع؛ محمد علی نیک بخش

نشریه مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر شکل‎گیری شبکه­های خط‎مشی در نظام کارآفرینی ایران است. این پژوهش از نظر هدف توسعه­ای است و با استفاده از روش ترکیبی، در دو مرحله، شامل شناسایی شاخص­ها به روش تحلیل مضمون و آزمون آن به روش پیمایشی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعۀ آماری پژوهش کارکنان و دست‌اندرکاران نظام کارآفرینی ایران است. حجم نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای 833 نفر تعیین شد و داده­های لازم با استفاده از پرسشنامۀ محقق‎ساختۀ عوامل ساختاری و شبکه­های خط‎مشی جمع‎آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد ساختار سازمانی غیرمتمرکز، استراتژی (راهبرد) تعاملی، نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد اجتماعی، زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه، نظام حقوق و دستمزد منعطف، نظام آموزش و پژوهش حمایت‎کنندۀ شبکه و همگرایی بالا در اهداف و منافع، بر شکل‎گیری شبکه‎های خط‎مشی در نظام کارآفرینی ایران مؤثرند

D1736369T13062127(web)(b)

کامنت