تجزیه و تحلیل فلسفی مدیریت : بهبود رویه ها

0

تجزیه و تحلیل فلسفی مدیریت : بهبود رویه ها

دانلود نسخه الکترونیک اصل مقاله ، “تجزیه و تحلیل فلسفی مدیریت : بهبود رویه ها” کلیک کنید .

دانلود نسخه الکترونیک چکیده مقاله ، “تجزیه و تحلیل فلسفی مدیریت : بهبود رویه ها” کلیک کنید .

دانلود نسخه الکترونیک ترجمه مقاله ، “تجزیه و تحلیل فلسفی مدیریت : بهبود رویه ها” کلیک کنید .

این مقاله براساس فلسفه علوم اجتماعی به منظور توسعه چارچوبی جهت تجریه و تحلیل انتقادی فعالیت های مدیریت است. با استفاده از این چارچوب برای ایجاد طبقه بندی رقابتی از پارادایم های فلسفی که امکان ایجاد دیدگاه های رقابتی بر ایجاد آنچه کاکردهای خوب مدیریتی را ایجاد می کند مقدور می سازد، و امکان طبقه بندی جریان های فلسفی اصلی را مقدور می سازد. پس از آن رویکرد منسجم الزامات فلسفه مدیریت را فراهم می آورد. و در انتها مفاهیم توسعه مدیریت را توضیح می دهد. تمام رویکردهای مدعی به مدیریت ریشه در ارزشهای تعارض و رقابتی  و باور و اندیشه هایی که منجر به عملکرد خوب مدیریتی می شوند. این به نوبه خود حاصل باور مدیران به چگونگی عملکرد و رفتار افراد است. زیربنای این دیدگاه رقابتی به جهان درحال رقابت با زمینه های فلسفی پیرامون آنچه دانش معتبر (باور درست) را شکل می دهد و موجب ارتقای عملکرد انسان می شود، است. چارچوب مفهومی ارائه شده توسط فلسفه علوم اجتماعی  منجر به کشف حالات فلسفی رقابتی می شود که منجر به فهم متناقض از آنچه که فعالیت های خوب مدیریتی را شکل می دهد شده است. این اهداف 4 دسته اند. دسته اول، شناسایی پارادایم های فلسفی رقابت که منجر به شکل گیری دیدگاه رقابتی که منجر به شکل گیری مدیریت خوب می شود. دوم آنکه به بیان ریسک های چشمگیر در ارتباط با هریک از رویکردهای مخالف مدیریت پردازد همانند شناسایی جریان های فلسفی اساسی آن ها. سوم، به کارگیری پیشرفت های اخیر فلسفه علوم اجتماعی به منظور ایجاد مبانی روش شناختی منسجم فعالیت های مدیریت. هدف نهایی توضیح و تفسیرکردن مبانی تحلیلی برای توسعه مدیریت است.

ترجمه و تلخیص:  آرزو سهرابی، هادی عظیمی نژاد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت