تحلیل تطبیقی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی در جهان به منظورالگوبرداری برای ایران

0

تحلیل تطبیقی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی در جهان به منظورالگوبرداری برای ایران

نشریه مدیریت دولتی

نویسندگان : فاطمه ثقفی-نورمحمدیعقوبی-سعیده انصاری

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چکیده

هدف: آینده نگاری دولت الکترونیکی در ایران هنوز انجام نشده و در سطح جهان نیز مدل مشخصی برای آن وجود ندارد . هدف محققان از اجرای این پژوهش، ارائه چارچوب آینده نگاری دولت الکترونیکی است.

روش: پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی و ترازیابی تجربه های جهانی به اجرا درآمد. با مرور مطالعات انجام شده در دهه اخیر، 18پروژه آینده نگاری دولت الکترونیکی شناسایی شد . این پروژه ها با هشت شاخص، شامل روش ها، سطح پروژه، پشتیبانان،مشارکت کنندگان، اهداف پروژه، عوامل تأثیرگذار، عدم قطعیت ها و خروجی ها و نتایج ، استخراج و تحلیل شدند . به کمک روش آنتروپی شانون به بررسی پشتیبانی کمی پژوهش ها و پروژه های گذشته از مؤلفه های هر یک از این شاخص ها پرداخته شده است.

یافته ها: برای پروژه های حکومت الکترونیکی، افق زمانی کمتر از 10 سال مناسب است و سطح آینده نگاری ملی، بهترین پشتیبان برای اجرای این پروژه دولت محسوب می شود. همچنین تعداد مشارکت کنندگان مناسب برای این پروژه، بین 51 تا 200 نفر است.

روش پانل خبرگان، سناریونگاری و نقشه راه  مناسب ترین روش ها هستند. مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای این پروژه، عوامل فرهنگی اجتماعی شناخته شدند و تدوین سناریو و ارائه چشم انداز مهمترین خروجی ها بودند.

نتیجه گیری: پیاده سازی پروژه های دولت الکترونیکی، به طرح آینده نگارانه و مبتنی بر اجماع ذی نفعان نیاز دارد . برای اجرای  این پروژه، تجربه های جمع بندی شده سایر کشورها در این مقاله، راه گشایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در ایران است.

farhangnews_141384-405465-1440217182

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت