تحليل تطبيقي پروژه هاي آينده نگاري حكومت الكترونيكي در جهان به منظورالگوبرداري براي ايران

0

تحليل تطبيقي پروژه هاي آينده نگاري حكومت الكترونيكي در جهان به منظورالگوبرداري براي ايران

نشریه مدیریت دولتی

نویسندگان : فاطمه ثقفی-نورمحمدیعقوبی-سعیده انصاری

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چكيده

هدف: آينده نگاري دولت الكترونيكي در ايران هنوز انجام نشده و در سطح جهان نيز مدل مشخصي براي آن وجود ندارد . هدف محققان از اجراي اين پژوهش، ارائه چارچوب آينده نگاري دولت الكترونيكي است.

روش: پژوهش بر مبناي تحليل تطبيقي و ترازيابي تجربه هاي جهاني به اجرا درآمد. با مرور مطالعات انجام شده در دهه اخير، ۱۸پروژه آينده نگاري دولت الكترونيكي شناسايي شد . اين پروژه ها با هشت شاخص، شامل روش ها، سطح پروژه، پشتيبانان،مشاركت كنندگان، اهداف پروژه، عوامل تأثيرگذار، عدم قطعيت ها و خروجي ها و نتايج ، استخراج و تحليل شدند . به كمك روش آنتروپي شانون به بررسي پشتيباني كمي پژوهش ها و پروژه هاي گذشته از مؤلفه هاي هر يك از اين شاخص ها پرداخته شده است.

يافته ها: براي پروژه هاي حكومت الكترونيكي، افق زماني كمتر از ۱۰ سال مناسب است و سطح آينده نگاري ملي، بهترين پشتيبان براي اجراي اين پروژه دولت محسوب مي شود. همچنين تعداد مشاركت كنندگان مناسب براي اين پروژه، بين ۵۱ تا ۲۰۰ نفر است.

روش پانل خبرگان، سناريونگاري و نقشه راه  مناسب ترين روش ها هستند. مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر اجراي اين پروژه، عوامل فرهنگي اجتماعي شناخته شدند و تدوين سناريو و ارائه چشم انداز مهمترين خروجی ها بودند.

نتيجه گيري: پياده سازي پروژه هاي دولت الكترونيكي، به طرح آينده نگارانه و مبتني بر اجماع ذي نفعان نياز دارد . براي اجرای  اين پروژه، تجربه هاي جمع بندي شده ساير كشورها در اين مقاله، راه گشايي براي سياست گذاران و برنامه ريزان در ايران است.

farhangnews_141384-405465-1440217182

کامنت