تحلیل سیاستی قانون خرید خدمت سربازی

0

تحلیل سیاستی قانون خرید خدمت سربازی

چکیده:
سیاستهای اتخاذ شده برای معافیت و یا پرداخت جریمه دوران غیبت همواره مناقشات زیادی را برانگیخته است. هدف از پژوهشِ انجام گرفته، تحلیل سیاستیِ شکل‌گیری قانون مربوط به فروش خدمت سربازی یا همان جریمه معافیت می‌باشد. مدل معرفی شده توسط ویلیام دان یک ابزار مناسب برای تحلیل سیاستی است. تحلیل سیاستی شامل دو فرایند صورت‌بندی مشکل و حل مشکل می‌باشد. در این متن، تأکید بر صورت‌بندی مشکل مربوط به خدمت سربازی است. در این جستار، شکل‌گیری بند مزبور در بودجه به صورت معکوس تحلیل می‌شود؛ بدین صورت که بدیلهای سیاستی دیگری در کنار آن مطرح می‌شوند و سپس برای هر یک جداگانه ذینفعان و مفروضات ترسیم شده و چرایی تصویب آن بررسی می‌گردد. در نهایت پایش آن انجام گرفته و ارزیابی مقدماتی ارائه می‌گردد. در انتها ملاحظه‌ خواهد شد که این قانون مبتنی بر مفروضاتی در میان ذینفعان مختلف است که به صورت‌بندی نامناسب آن انجامیده و مشکل اساسی مرتبط با خدمت وظیفه عمومی را حل نکرده است.

برای دریافت کامل مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت