دولت پاسخگو، مسئول و مورد احترام

0

دولت پاسخگو، مسئول و مورد احترام

به سمت یک تئوری مدیریت دولتی جدید

 نسخه الکترونیک مقاله دولت پاسخگو، مسئول و مورد احترام: به سمت یک تئوری مدیریت دولتی جدید ، کلیک کنید

 نسخه الترونیک خلاصه مقاله دولت پاسخگو، مسئول و مورد احترام: به سمت یک تئوری مدیریت دولتی جدید ، کلیک کنید

بخش 1: نه کاملا از گذشته، نه هنوز از آینده

تئوری مدیریت دولتی کلاسیک

تئوری مدیریت دولتی نوین

بخش 2: قالب سازی یک تئوری مدیریت دولتی جدید

تهیه کننده : سحر بابایی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت