دومین نشست مدرسه حکمرانی سلامت:بررسی وضع موجودنظام دارویی ایران

0

دومین نشست مدرسه حکمرانی سلامت

بررسی وضع موجودنظام دارویی ایران

(باتاکید برشناخت بازیگران اصلی)

باحضور: دکترسید حسام الدین شریف نیا

زمان برگزاری: 10 مهرماه 97

ساعت :16الی 18

مکان: تهران-خیابان ولیعصر-خیابان بزرگمهر-پژوهشکده سیاست پژوهی ومطالعات راهبردی حکمت

جهت ثبت نام،کلیک کنید

index

کامنت