معرفی اساتید مدیریت دولتی-دکتر سیدمحمد اعرابی

0

معرفی اساتید مدیریت دولتی

دکتر سیدمحمد اعرابی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل زندگینامه دکتر،کلیک کنید

index2

سیدمحمد اعرابی
مرتبه علمی : استاد
سمت : هیات علمی بازنشسته، دانشگاه علامه طباطبائی
sm.aarabi@gmail.com

تهیه کننده: آرزو سهرابی[۱]
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
[۱] Arezoo_sohrabi@ut.ac.ir


دكتر سيد محمد اعرابي در سال ۱۳۳۰ در تهران بدنيا آمد. ايشان داراي دكتري رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت رفتار سازماني و منابع انساني از دانشگاه تهران است و عضو هيئت علمي و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائي   مي­باشند و هم اکنون  ریاست پژوهشکده مدیریت سما را عهده دار بوده و به کار تحقیق  آموزش و مشاوره مشغول  می­باشند. استاد دارای مقالات بسیاری در نشریه­های معتبر داخلی و خارجی، مجری بسیاری از طرح­های پژوهشی بوده و دارای بیش از ۹۰ جلد کتاب هستند.

تحصیلات
 • كارشناسي اقتصاد (گرايش بيمه و بازرگاني ) از مدرسه عالي بيمه تهران (دانشگاه علامه طباطبايي)
 • كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (M.B.A) از دانشگاه (L.S.U) امريكا
 • گذراندن دوره پيوسته كارشناسي ارشد و دكتري پژوهش در عمليات (O.R)در دانشگاه (L.S.U) امريكا
 • دكتري مديريت بازرگاني (گرايش مديريت رفتارسازماني ) از دانشگاه تهران

برخی از سوابق اجرائی استاد به شرح زیر است:

index3

 • عضو شوراي عالي بانك­ها در سالهاي ۵۹-۱۳۶۲ و ۷۴-۱۳۷۲
 • مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت سهامي بيمه ايران و عضو هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي ۶۲-۱۳۵۸
 • رئيس كل بيمه مركزي ايران و رئيس هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي ۶۲-۱۳۶۰
 • معاون تجارت خارجي وزارت بازرگاني در سال ۱۳۶۰
 • عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سالهاي ۶۲-۱۳۶۰
 • معاون وزارت امور اقتصاد و دارائي و رئيس كل گمرك ايران در سال ۱۳۶۰
 • مشاور ارشد در سازمان مديريت صنعتي در سال هاي ۶۹-۱۳۶۷
 • معاون مطالعات مديريت در سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سالهاي ۷۱-۱۳۶۹
 • عضو هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت ( مجلس شوراي اسلامي ) در سالهاي ۷۵-۱۳۷۲
 • دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي ۷۳-۱۳۷۲
 • قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در سالهاي ۷۵-۱۳۷۳
 • مدير گروه مطالعات مديريت در دفتر پژوهشهاي فرهنگي از ۱۳۷۶تا كنون
 • عضو شوراي گروه سياست علم، مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 • عضو كميسيون علمي و تخصصي بازرگاني، سازمان بازرسي كل كشور
 • عضو كميته برنامه ريزي راهبردي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 • عضو كميته پژوهشي، پژوهشگاه تعليم و تربيت
 • عضو كميته برگزاري دوره هاي دكتري مديريت بازرگاني، دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو كميته برگزاري امتحانات جامع دكتري مديريت بازرگاني، دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات مديريت دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات صنعتي دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • سردبير و عضو هيئت تحريريه مطالعات بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه هاي تحول اداري ترجمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ستاد رياست جمهوري

 • لیستی از کتب استاد به شرح زیر است:
 • اجراي استراتژيك : مارك مورگان، ويليام مالك، ريمون اي لويت،اعرابي و رحيم زارع، چاپ اول،۱۳۸۹،پژوهشكده مديريت سما
 •  اخلاق در مديريت: ال تي. هس مر،اعرابي وايزدي، چاپ سوم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •  استراتژي بازار يابي: با رويكردي تصميم محور،اورويل سي. واكر و ديگران،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   استراتژي بازاريابي، اعرابي، رضواني، چاپ اول،۱۳۸۷،پژوهشكده مديريت سما وانستيتو ايزايران
 •   استراتژي بازاريابي بين الملل،سيد محمد اعرابي نبي الله دهقان، چاپ اول،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 •   استراتژي تكنولوژي،سيد محمد اعرابي حسين منتي،چاپ اول ،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 • استراتژي توليد و عمليات،دونالد واترز،اعرابي و مصطفوي، چاپ اول،۱۳۸۹،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
 •  استراتژي دانش،سيد محمد اعرابي سعيد موسوي،چاپ اول ،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 •   استراتژي روابط عمومي،ساندرا اوليور،اعرابي، فياضي،چاپ اول،۱۳۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات،سيد محمد اعرابي حسين حقيقت ثابت،چاپ اول ،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 •  استراتژي مالي،اعرابي، رزمجوئي، چاپ اول،۱۳۸۸،پژوهشكده مديريت سماوانستيتو ايز ايران
 • استراتژي منابع انساني، سيد محمد اعرابيمرجان فياضي، چاپ اول،۱۳۸۸،پژوهشكده مديريت سما و انستيتو ايز ايران
 •   استراتژي منابع انساني: تدوين، اجرا، آثار، پيتربامبرگروايلن مشولم،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،۱۳۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   استراتژي هاي مديريت منابع انساني، دكتر ابطحي، دكتر اعرابي،چاپ اول،۱۳۸۷،انتشارات پويند
 • برنامه ريزي استراتژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي(ساتبا) سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،۱۳۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   برنامه ريزي استراتژيك روابط عمومي رونالد دي اسميت،دكترسيد محمداعرابي فرشاد جلالي،چاپ اول،۱۳۹۰،انتشارات سما
 •   برنامه ريزي استراتژيك سازمان امور مالياتي كشور،سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،۱۳۸۶،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   برنامه­ريزي استراتژيك غلات ايران، سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج، چاپ اول ،۱۳۸۹،موسسه پژوهش­هاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
 • برنامه ريزي استراتژيك گمرك جمهوري اسلامي ايران،چاپ اول،۱۳۸۲،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •  برنامه­ريزي استراتژيك منابع انساني، آلن پانت و استفن جي هينز،اعرابي و موسوي،چاپ اول،۱۳۸۶،دفتر پژوهش­هاي فرهنگي
 • برنامه­ريزي استراتژيك نباتات صنعتي ايران،سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج،چاپ اول ،۱۳۸۹،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
 •   تئوري بازاريابي،ماريوس ك. اوديك،سيد محمد اعرابي محمد آزادي، چاپ اول،۱۳۹۰،انتشارات مهكامه
 •   تئوري و طراحي سازمان،ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ دوازدهم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   تحقيق پيمايشي:راهنماي عمل،جك ئي .ادواردزو ديگران،اعرابي وايزدي، چاپ دوم،۱۳۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق در مديريت منابع انساني،والري اندرسون،اعرابي واميدي، چاپ دوم،۱۳۸۷،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق عملي: راهنماي مجريان تغيير و تحول،ارنست تي. استرينگر،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،۱۳۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   تغيراستراتژيك( چرخه سريع توسعه سازمان)، مريل سي.اندرسون،اعرابي و آقا محمدي،چاپ اول،۱۳۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   رفتار سازماني(جلد اول)،رفتار فردي،استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ شانزدهم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   رفتار سازماني(جلد دوم)،رفتار گروهي،استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ چهاردهم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   رفتار سازماني(جلد سوم)، رفتار سازماني،استيفن پي.رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ دوازدهم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   روش تحقيق كيفي،كاترين مارشال و گرچن ب.راسمن،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،۱۳۸۶،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   ريسك استراتژيك، انجمن اكچوئري دانشگاه بات،اعرابي، تجريشي،چاپ اول ،۱۳۸۷،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
 •   سازمان هاي پويا: آموزش و پژوهش عملي،ريمون بروس و شرمن ويمن،اعرابي وايزدي،چاپ اول،۱۳۷۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   سازمان:ساختار، فرايند و ره آورد،ريچارد اچ.هال،پارسائيان و اعرابي، چاپ چهارم،۱۳۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   فرهنگها وسازمان ها(نرم افزار ذهن)، گيرت هافستد،اعرابي، هدايتي، محمودي،چاپ اول،۱۳۸۸،نشر
 •   مباني تئوري و طراحي سازمان، ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ ششم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مباني مديريت استراتژيك، جفري اس. هريسون، كارن اچ. جان،اعرابي و الماسي فرد، چاپ اول،۱۳۸۹،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
 •   مباني مديريت منابع انساني،گري دسلر،پارسائيان و اعرابي، چاپ هفتم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   مديريت ارتباطات، ري ام.بركو، آنرودي. ولوين و دارلين آر. دلوين،اعرابي و ايزدي، چاپ ششم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   مديريت استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي: رهيافتي جامع ،استيو كلارك،اعرابي و داوود ايزدي،چاپ پنجم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل، مايكل آرمسترانگ،اعرابي و مهديه،چاپ پنجم،۱۳۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   مديريت تكنولوزي:رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت، طارق خليل،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،۱۳۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 •   مديريت منابع انساني پيوند استراتژي و عمل، گرگ ال. استوارت كنت جي. براون،سيد محمد اعرابي مرجان فياضي، چاپ دوم،۱۳۸۸،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
 •   هفت كليد استراتژي خدمات،ژاك هورو يتز،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي

index1index9index-index6-index4

index8index6


مقالات استاد:

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله روش هاي تحقيق در مديريت راهبردي ،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مقاله الگوهاي فرايندي و نتيجه اي در برنامه ريزي استراتژي،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله استراتژي پژوهش كيفي در حوزه مديريت،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله برنامه ريزي استراتژيك سازمان امور مالياتي كشور،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله الگوى هماهنگى استراتژى منابع انسانى با عناصر سازمان و تأثير آن بر بهبود عملكرد،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله راهبرد هاي رهبري متخصصان در بخش تحقيق و توسعه،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مفاهیم ودیدگاه های ائتلاف استراتژیک،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مطالعۀ پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله کاربرد الگوی ممیزی راهبردی در تدوین راهبرد های منابع انسانی،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مطالعه نظام پاسخگویی دولت ایران نگرش تطبیقی،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت، کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله ایجاد کارکردی برای منابع انسانی راهبردی تحولی مستمرکلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله هماهنگی معیارصحت،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله ارائه مدلي براي افزايش عملكرد از طريق هماهنگ سازي استراتژیهاي تغييرسازماني،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسی ودسته بندی عوامل موثر دراجرای راهبرد،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله الگوي یکپارچه راهبردهاي تولید بازاریابي تأثیر آنها بر عملکرد سازمان و کسب و کار وتأثیر آنها بر عملکرد سازمانی کلیک کنید

 

کامنت