ذهنیت‌های پنجگانه مدیر

0

ذهنیت‌های پنجگانه مدیر

Harvard Business Review

by Jonathan Gosling and Henry Mintzberg✍️

جهت دریافت نسخه الکترونیکی مقاله اصلی ،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی چکیده مقاله،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی ترجمه وتلخیص مقاله،کلیک کنید

✍️ ترجمه و تلخیص: منصوره محمدنژادفدردی، آرزو سهرابی

دانشجویان دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

Abstract
The Five Minds of a Manager is one of those classic pieces that will remain timeless. First published in the Harvard Business Review in November 2003, it’s even more relevant today. The volatility of global markets, advancements in telecommunications, the effects of an ageing population and financial pressures facing public and private sector managers are just some of the trends demanding effective managerial skills.This is Mintzberg’s and Gosling’s five managerial mindsets, which serve as the foundation for their five module management development program.

 Reflective Mind-Set: Managing Self
2) Action Mind-set: Managing Change
3) Collaborative Mind-Set: Managing Relationships
4) Worldly Mind-Set: Managing Context
5) Analytical Mind-Set: Managing Organizations
Mintzberg and Gosling caution that their framework is not definitive in explaining the role and functioning of managers. It is not scientifically-based, nor comprehensive. They suggest that the reader view the five mind-sets as an “attitude” that opens up new possibilities.

ذهنیت‌های پنجگانه مدیر
هر آنچه مدیر اثربخش انجام میدهد ترکیبی از اقدامی است که بر روی زمین انجام میدهد و انعکاسی است از آنچه در انتزاع اتفاق میافتد. اقدام بدون انعکاس، بیفکری ست و انعکاس بدون اقدام، انفعال است. همه مدیران در پی یافتن نقطهای هستند که در آن ترکیبی از تفکر انعکاسی و اقدام کاربردی وجود داشته باشد. ما مجموعه  پنجگانهای از ذهنیتهای مدیریتی داریم، شیوههای 5 گانهای که مدیران بر اساس آنها با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار کرده و آن را تفسیر      میکنند. هر کدام از این ذهنیتهای 5 گانه موضوع و هدف خاص خودشان را دارند. برای انعکاس، موضوع خود فرد است؛ هیچ بینشی بدون خودآگاهی وجود ندارد. موضوع همکاری فراتر از خود فرد رفته و شبکه روابط مدیران را در بر میگیرد. تحلیل، یک گام فراتر از آن رفته، برای سازمان است؛ سازمانها به ترکیبزدایی(تفکیک) سیستماتیکی از اقدامات نیاز دارند و آن چیزهایی که تحلیل در رابطه با همه آنهاست. فراتر از سازمان، چیزهایی هستند که مربوط به موضوعات جهانی شده و بستر را در برمیگیرد- دنیای پیرامون سازمان. در نهایت ذهنیت عمل(اقدام)، شما را به انتخاب بهترین برنامه برای دستیابی به اهداف دعوت میکند.
عملکرد مدیریت رویکردهای 5گانهای را دربرمیگیرد که با ماژولهای 5گانه از برنامه ما مطابقت دارد.
✓ مدیریت خود: ذهنیت انعکاسی
✓ مدیریت سازمان: ذهنیت تحلیلی
✓ مدیریت بستر: ذهنیت جهانی
✓ مدیریت روابط: ذهنیت مشارکتی
✓ مدیریت تغییر: ذهنیت عمل
ما بر این نکته تأکید میکنیم که مدیران میبایست همگی به طور عمیقی دارای همه این ذهنیتها باشند. اما تعداد زیادی از مدیران به طور طبیعی در یکی از این ذهنیتها عمیقتر هستند که علت آن میتواند شرایط و ویژگیهای شخصیتی آنها باشد. تعدادی از افراد بیشتر انعکاسی هستند، برخی بیشتر اقدام محور هستند، و تعدادی نیز ذهنیت تحلیلی قویتری دارند و مانند آن. مدیران بازاریابی و مالی معمولا مدیرانی محاسبگر هستند و ذهنیت تحلیلی در آنها قویتر است، مدیران فروش گاهی اوقات به طور عمیقتری جهانیتر هستند، در این بین مدیران منابع انسانی، مشتاقتر به ایجاد مشارکت هستند. بنابراین این افراد میبایست گردهم آمده و قوتهایشان را تقویت کنند.

photo_2018-05-04_15-16-18

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت