سازمان ها به عنوان سیستمهای انطباقی پیچیده

0

سازمان ها به عنوان سیستمهای انطباقی پیچیده

مفاهیم نظریه پیچیدگی برای تحقیقات رهبری
مارگریت اشنایدر، مارک سامرز

نسخه الکترونیک مقاله سازمان ها به عنوان سیستمهای انطباقی پیچیده: مفاهیم نظریه پیچیدگی برای تحقیقات رهبری(جهت دانلود ، کلیک کنید )

نسخه الکترونیک چکیده مقاله سازمان ها به عنوان سیستمهای انطباقی پیچیده: مفاهیم نظریه پیچیدگی برای تحقیقات رهبری( جهت دانلود ، کلیک کنید )

نسخه الکترونیک ترجمه مقاله سازمان ها به عنوان سیستمهای انطباقی پیچیده: مفاهیم نظریه پیچیدگی برای تحقیقات رهبری( جهت دانلود ، کلیک کنید )

این مقاله در تضاد مفروضات نظریه سیستم عمومی، چارچوبی برای تحقیقات رهبری پیش از این، همراه با تئوری پیچیدگی، به توسعه بیشتر مفاهیم جهت تعریف رهبری و فرآیند رهبری پرداخته است. ما پیشنهاد می کنیم که رهبری در یک سیستم انطباقی پیچیده (CAS) ممکن است سازمان را به طور غیر مستقیم بواسطه متغیرهای میانجی چون؛هویت سازمانی و جنبش¬های اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد. مدل ابتدایی از رهبری CAS ارائه شده است. پس از آن ما طرح کلی 2 روش غیر خطی، شبیه سازی سیستم های پویا و شبکه های عصبی مصنوعی را، به عنوان ایجاد، توسعه و آزمایش مدل رهبری تحت مفروضات نظریه پیچیدگی ارائه کردیم. در حالی که بسیاری از مسائل سازمانی از قرون گذشته همراه آن است – که مهمترین آنها، جلوگیری از مدیریت¬گرایی است ، با مداخلات مدیریت پیرامون مسائل شرکت – بسیاری از مسائل تغییر کرده است. در واقع، مفهوم سازمان بسیار تکامل یافته است، از بوروکراسی با مرزهای روشن همراه با اختیار و قدرت درونی به سمت فرم جدید، که دارای مرزهای سیال و انعطاف پذیر و دارای مرزهای داخلی و خارجی است. اگر چه رهبری تا مدت طولانی به عنوان موضوعی کامل و موردعلاقه مورد توجه بوده است، مدل های جدید از رهبری شامل رهبری سازمان¬های جدید که در آن رهبری کمتر به قدرت مدیریتی وابسته است، همچنان توسعه می¬یابند و مجموعه ای جدید از ایده هایی که فراتر از علوم فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی است، که به نظریه پیچیدگی برمی¬گردد، وارد عرصه تحقیقات رهبری شده است. اگر چه نظریه پیچیدگی است وارد واژگان رهبری شده است، اما ارتباط آن با نظریه رهبری نوپا و جدید است، و نشان می دهد که توسعه، ارتباط و دلالت¬های بیش¬تری موردنیاز است. برخی محققان محرک بوده و در ایجاد ارتباط میان تئوری پیچیدگی و معنویت و شرایط انسانی تاثیرگذار اما استنتاج¬های مبهمی پیرامون موضوع رهبری داشتند. ما دریافتیم، مفروضات نظریه پیچیدگی با وجود توضیحات همچنان نامفهوم باقی مانده است، که مانع از توسعه پیامدهای آن برای رهبری می¬شود. این مقاله به ارتباط میان تئوری پیچیدگی (CT) و رهبری کمک می¬کند، با اظهار آنکه چگونه رهبری در سیستم¬های انطباقی پیچیده ( (CAS،که یکی از سیستم¬های پویای تئوری پیچیدگی است، ممکن است سیستم انطباقی پیچیده را تاثیر قرار داده و یا آن را شکل دهد. تلاشی است جهت پر کردن شکاف میان ادبیات موجود، نظریه پیچیدگی و رهبری، همراه با اهداف بلندپروازانه در توسعه و آزمایش مدل رهبری تئوری پیچیدگی محور. تلاشی است همراستا با تحقیقات وسیع¬تر در راستای حرکت از کلی¬گویی سیستم¬های پویا به ابزارها و فرآیندهایی جهت فهم این سیستم¬ها.
مقاله با بررسی نظریه عمومی سیستم¬ها (GST) و خواص سیستم های باز شروع می شود، و این خواص پایه¬ی بسیاری تحقیقات سازمانی و مدیریتی¬اند و در نتیجه یک چارچوب مرجع مناسبی هستند. سپس با بررسی نظریه پیچیدگی به توضیح فرضیات آن پیرامون خواص سیستم¬های انطباقی پیچیده می¬پردازد. پس از مقایسه دو مجموعه از خواص، ما به توسعه مفاهیم سازمان ها به عنوان سیستمهای انطباقی پیچیده برای تعریف رهبری و فرآیند رهبری می¬پردازیم.

تهیه کننده : هادی عظیمی¬نژاد، آرزو سهرابی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت