سخنرانی علمی پیرامون تجربه یادگیری الکترونیکی دردانشگاه های ایران

0

سخنرانی علمی پیرامون تجربه یادگیری الکترونیکی دردانشگاه های ایران

نیازی زمان شناسانه یا هیجانی فناورانه

سخنران : دکترغلامعلی منتظر

زمان برگزاری : 28 آبان ماه 97

ساعت : 14 الی 17

مکان : بلوارکشاورز-خیابان 16 آذر-ضلع شمالی دانشگاه تهران-مرکزآموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

index99

کامنت