سخنرانی علمی پیرامون تجربه یادگیری الکترونیکی دردانشگاه های ایران

0

سخنرانی علمی پیرامون تجربه یادگیری الکترونیکی دردانشگاه های ایران

نیازی زمان شناسانه یا هیجانی فناورانه

سخنران : دکترغلامعلی منتظر

زمان برگزاری : ۲۸ آبان ماه ۹۷

ساعت : ۱۴ الی ۱۷

مکان : بلوارکشاورز-خیابان ۱۶ آذر-ضلع شمالی دانشگاه تهران-مرکزآموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

index99

کامنت