سلسله سخنرانی های همگرایی و واگرایی

0

سلسله سخنرانی های همگرایی و واگرایی

جلسه دوم

سخنرانان : دکترمجتبی امیری – دکتر وحید محمودی

زمان برگزاری : یکشنبه 29 مهرماه 97

ساعت : 15 الی 18

مکان : بزرگراه کردستان – خیابان دکترآئینه وند-پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی-سالن اندیشه

index

کامنت