سلسله نشست های آموزشی “نظام سلامت : مدیریت هزینه”

0

سلسله نشست های آموزشی “نظام سلامت : مدیریت هزینه”

جلسه دوم : سیاستگذاری و سیاستگذاری سلامت

دکتر کیومرث اشتریان، دانشیار دانشگاه تهران

زمان: چهارشنبه 96/11/18

ساعت:8:30 الی 11

مکان: مرکز رشد استعدادهای درخشان

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت