سلسله نشست های مدرسه حکمرانی سلامت ۳- نقد و ارزیابی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت در ایران

0

سلسله نشست های مدرسه حکمرانی سلامت

نشست سوم: نقد و ارزیابی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت در ایران

باحضور فرهاد کوهی (کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت سازمان تامین اجتماعی)

زمان برگزاری : چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۹۷

ساعت : ۱۵الی ۱۷

مکان : تهران-خیابان ولیعصر- خیابان بزرگمهر-پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

جهت ثبت نام،کلیک کنید

index

کامنت