سلسله نشست های کارگاهی «نظریه ها و روش ها»

0

سلسله نشست های کارگاهی «نظریه ها و روش ها»

عنوان سخنرانی: مرز میان علم وشبه علم

سخنران : دکتر محمدسمیعی(مدیرگروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات جهان)

زمان برگزاری جلسه نخست : دوشنبه ۹مهرماه ۹۷

ساعت : ۱۳

مکان: خیابان کارگرشمالی-پردیس شمالی دانشگاه تهران-دانشکده مطالعات جهان-تالارحنانه

index

کامنت