سندراهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

0

سندراهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

بسمه تعالی
پیرو نشست نقد و بررسی سند_راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران که با مدیریت اقای دکترشیخ و تیم منابع انسانی و مشاوره اقای دکتر اعرابی برای دوره پنج_ساله 1397تا 1402تنظیم گردیده است طی هماهنگی که با اقای دکتر شیخ معاون محترم منابع انسانی شهرداری تهران انجام گرفته است مقررگردید .سند در معرض اظهار نظر کارشناسانه مدیران واندیشمندان حوزه مدیریت قرارگفته وعزیزان در دو محور، پیشنهادات و طرح های خودراارایه دهند:
1- نقد و بررسی سند راهبردی
2- ارایه طرح های پیشنهادی برای بهبود مباحث مطرح شده درسند

عزیزان مطالب پیشنهادی و نحوه مشارکت خود را برای جمع بندی به ای دی خانم دکتر لبادی @lebady ارسال نمایند.
پیشاپیش از مشارکت همکاران سپاسگزارم

photo_2018-03-07_08-31-3321221

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت