سیاستگذاری دولت الکترونیک درایران:چالش ها،فرآیندهاونتایج

0

سیاستگذاری دولت الکترونیک درایران:چالش ها،فرآیندهاونتایج

جهت دریافت نسخه الکترونیکی مقاله،کلیک کنید

photo_2018-03-03_07-38-33

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت