سیاه چاله های بودجه در نظام بودجه ریزی ایران

0

سیاه چاله های بودجه در نظام بودجه ریزی ایران

دکتر عادل آذر

مرکز پژوهش های مجلس

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت