شاخصهای شکنندگی اقتصادی

0

شاخصهای شکنندگی اقتصادی

مجموعهای از شاخصهای آسیبپذیری برای کشورهای(OECD)
و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران

منبع:مرکزپژوهش های مجلس اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

photo_2018-03-15_12-24-19

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت