طبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی

0

طبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی
نویسنده: جرالد گرینبرگ

 نسخه الکترونیک مقاله اصلی طبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی گرینبرگ ، جهت دانلود کلیک کنید

نسخه الکترونیک چکیده وساختارطبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی گرینبرگ ، جهت دانلود کلیک کنید

نسخه الکترونیک ترجمه تلخیص طبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی گرینبرگ ، جهت دانلود کلیک کنید

 

در 1996 ویک به تئوری عدالت تحت عنوان ” مفیدترین تئوری¬های رفتارسازمانی” اشاره کرد.1984 میلر به محدودیت¬های این تئوری اشاره کرد و اعتبار درونی آن را به عنوان تئوری ضعیف دانست. امروزه در اکثر مباحثات سازمانی از جمله؛ پرداخت¬ها، انتخاب¬ها و رویه¬های سازمانی همواره عدالت موردنظر بوده است. و باید بیشتر به تئوری¬ها و طبقه¬بندی ارائه شده از عدالت توجه شود. در این مقاله به دسته¬بندی تئوری¬های عدالت سازمانی براساس 2 بعد مستقل؛بعد واکنشیˍفعال و بعد محتواییˍ فرآیندی، پرداخته شده است.. از این 4 دسته تئوری¬های گوناگونی منتج شده و در ادامه به ارائه روابط متقابل این 4 دسته پرداخته شده ، روند تحقیقات پیگیری شده و حیطه¬های پژوهشی موردنیاز شناسایی شده است.
آغاز تئوری¬های عدالت در سازمان با اقتباس از تئوری¬هایی چون: هومانز(1961)، آدامز(1965)، والستر، پرشید و والستر (1973) بوده است، و در دهه 1960 و 1970 برای تست کردن گزاره¬های توزیع پرداخت¬ها و پاداش¬های مرتبط با کار از تئوری¬های عدالت نشئت گرفت. روندها علاقه کم محققان به عدالت و انصاف در سازمان را نشان می¬دهد. انصاف در سازمان در مباحثی چون رفع تضاد، انتخاب کارکنان، مشاجرات کارکنان و مذاکرات حقوق دستمزد و ازین دسته ابراز شده است. در این مقاله دسته بندی از عدالت و تئوری ها و ارتباط آن ها بیان شده است.

 

آرزو سهرابی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت