عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ،طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران

0

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت این مطلب ،کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت