فراتحلیل کیفی پژوهش های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران

0

فراتحلیل کیفی پژوهش های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران

نویسندگان: جلیل سلیمی،رضا مکنون

نشریه مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چکیده

یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه، نداشتن الگوی ملی و بومی برای حکمرانی متناسب با ارزش‌های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی ایران است. این مقاله با روش فراتحلیل به بررسی پژوهش­های حوزۀ حکمرانی پرداخته و صورت‎بندی منظمی از آنها ارائه می­دهد. 68 مقاله و گزارش در زمینۀ حکمرانی با جست‎وجو در چهار پایگاه دادۀ علمی کشور در بازۀ زمانی سال 1382 تا 1394 و در دو بخش «یافته‎های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله‎ها» بررسی شده‎اند. یافته­های توصیفی با شش شاخص قالب مقاله‎ها شامل، بازۀ زمانی، سنخ‎شناسی پژوهشگران، جنسیت پژوهشگران، توزیع جغرافیایی و روش پژوهش و بخش ارزیابی کیفیت مقاله‎ها بر اساس شاخص سه‎گانۀ بلیکی به سه گروه چیستی، چرایی و چگونگی دسته‎بندی و تحلیل شدند. فراتحلیل مقاله‎های حکمرانی در ایران نشان می‎دهد پژوهش­های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه‎های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث­های نظری و ارائۀ مفاهیم کلی تمرکز کرده‎اند. اغلب، نظریۀ حکمرانی خوب به‎عنوان نظریۀ مسلط جهانی توصیه شده است که نقدهایی بر این نظریه وارد است.

تجارت-فردا-۱۱۵

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت