فساد در بخش بهداشت و درمان

0

فساد در بخش بهداشت و درمان

فساد در بخش بهداشت و درمان گستره ای وسیع را شامل می شود و می تواند از مواردی بسیار ساده تا مرگ و زندگی را دربر گیرد. فساد در این بخش به معنای حرکت بر روی پیوستار مرگ و زندگی است و بدترین تأثیر آن بر روی افراد فقیر جامعه است .کادرهای پزشکی می توانند هزینه های غیررسمی زیادی را به بیماران تحمیل کنند .

برای مطالعه این مقاله ، کلیک کنید 

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت