فهم جوهره خط مشی های عمومی واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط مشی گذاران ملی

0

 واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط مشی گذاران ملی

علی نقی امیری حسن دانایی فرد ،حسن زارعی متین ، سید مجتبی امامی(جهت دریافت کلیک کنید)

چکیده:
بررسی نظریه های مشهور امروزی ای -که به تبیین فرآیند خط مشی عمومی می پردازند- نشان می دهد که اغلب این نظریه ها به محیط خارجی و بین الملل حکومت ها بی توجه اند.
به عبارت دیگر، نظریه های موجود نمی توانند مشابهت روزافزون خط مشی های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کند. این پژوهش با کاوشی میان رشته ای و طبق فرآیندی مشخص، ۶ حوزه مطالعاتی منتخب را -که به نحوی توصیف کننده ماهیت تقلیدی خط مشی های عمومی کشورها هستند- بررسی می کند.
این حوزه های مطالعاتی عبارت اند از: درس آموزی، همگرایی خط مشی، انتقال خط مشی، اشاعه خط مشی، هم ریختی نهادی، و یادگیری خط مشی.

بررسی این حوزه های مطالعاتی، مقدمات لازم را برای طرح نظریه ی برای تبیین فرآیند خط مشی های عمومی، به خصوص در کشورهای غیرغربی فراهم می کند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت