کتاب مدیریت بی کفایتی

0

کتاب مدیریت بی کفایتی

تالیف:گابریل جینیرا

توسط  دکتر عادل صلواتی، وحید خسروی میرعزیزی و دکتر سلمانی ترجمه شده و انتشارات فرمنش چاپ نمود.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت