محورهای ‌١٠ برنامه تحول در نظام اداری کشور

0

محورهای ‌١٠ برنامه تحول در نظام اداری کشور
الف:الزامات تحول
ب: برنامه‌ها

جهت دانلود این گزارش کلیک کنید 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت